rsdssadfwsc

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được9
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   9

quy ước


Kết quả của sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên (người, đoàn thể, quốc gia...) về một việc nhất định, thường không dựa trên tính chất tự nhiên ..
rsdssadfwsc - Ngày 26 tháng 4 năm 2015