oh my god

Vote-up nhận được37
Vote-down nhận được41
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

27 Thumbs up   22 Thumbs down

oh my god


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
oh my god - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

2

10 Thumbs up   19 Thumbs down

oh my god


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
oh my god - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+