mylinh

Vote-up nhận được19
Vote-down nhận được21
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

19   21

mọi


từ mọi có nguồn gôc từ từ "moih" hoặc "t'moih" hoặc " tơ moih"... được dùng để chỉ người hoặc tự xưng chính mình. đó là tiếng một số dân tộc thiểu số. Người kinh thấy người thiểu số tự xưng là "moih" hoặc "t'moi" hoặc " tơ moih" nên dùng từ "moi" (người kinh không nói âm h ở mũi nên bỏ luôn) để chỉ lại họ. Nghĩa ban đầu nghe cũng hay nhưng vì sự kỳ thị mà ngày nay người không dám dùng từ này chỉ đồng bào dân tộc thiểu số nữa.
mylinh - Ngày 03 tháng 6 năm 2015