kute

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được7
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   7

phản xạ


giúp cho hoạt đông của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường qua nhiều lần để đạt hiệu qả tốt hơn
kute - Ngày 15 tháng 10 năm 2013