ghhhh

Vote-up nhận được30
Vote-down nhận được27
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

30   27

hữu nghị


là nói về tình bạn bè của nước ta vói nước khác!
ghhhh - Ngày 09 tháng 4 năm 2015