elly moon

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   1

tiềm thức


là những hoạt động tâm lý diển ra bên ngoài sự kiểm soát của chủ thể.liên quan trực tiếp đến các hoạt động tâm lý đang diễn ra dưới sự kiểm soát của chủ thể
elly moon - Ngày 08 tháng 3 năm 2015