duy khang

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được4
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7   4

thuần phong


Mĩ: Đẹp, tục là thoái quen. Mĩ tục là những phong tục tốt đẹp, lành mạnh nó ra đời và tồn tại cùng với xã hội con người.
duy khang - Ngày 20 tháng 11 năm 2013