dutran

Vote-up nhận được10
Vote-down nhận được1
Điểm:8 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

10   1

thương phẩm


Đó là: Sản phẩm có tính thương mại. tức là sản phẩm làm ra được đưa ra thị trường để trao đổi hoặc mua, bán.
dutran - Ngày 29 tháng 6 năm 2014