dutran

Vote-up nhận được11
Vote-down nhận được1
Điểm:9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

11 Thumbs up   1 Thumbs down

thương phẩm


Đó là: Sản phẩm có tính thương mại. tức là sản phẩm làm ra được đưa ra thị trường để trao đổi hoặc mua, bán.
dutran - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999