diendan.xaydungkientruc.vn

Website:https://diendan.xaydungkientruc.vn/
Vote-up nhận được58
Vote-down nhận được26
Điểm:31 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (8)

1

39   15

hiệu lực


Mức độ thực hiện các hoạt động đã hoạch định và đạt được kết quả đã hoạch định. Như thế, tính hiệu lực bao gồm hai phần: mức độ tuân thủ thực hiện các quy định và kết quả đạt được.
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

2

16   10

hiệu quả


Quan hệ giữa kết quả đạt được và nguồn lực được sử dụng .
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

3

3   1

khắc phục


Hành động để loại bỏ sự không phù đã được phát hiện.
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

4

0   0

quản lý


Các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức. Quản lý nói chung bao gồm các hoạt động: hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm soát và điều chỉnh.
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

5

0   0

chất lượng


Mức độ các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu. Khái niệm chất lượng có thể gắn với bất cứ thực thể nào: sản phẩm, dịch vụ, quá trình, hệ thống, tổ chức…Mức độ chất lượng có thể diễn đạt bằng các tính từ: xấu, trung bình, tốt, xuất sắc, tuyệt hảo [..]
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

6

0   0

quy trình


Cách thức cụ thể để tiến hành một hoạt động hay một quá trình . Quy trình xác định đầu vào, đầu ra của quá trình và cách thức để biến đầu vào thành đầu ra bao gồm việc gì cần phải làm, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào. Quy trình có thể được lập thành [..]
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

7

0   0

sản phẩm


Kết quả của một quá trình. Trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ISO 9001, khái niệm sản phẩm áp dụng cho sản phẩm cuối cùng dành cho khách hàng hoặc các cấu thành của sản phẩm cuối cùng.
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn

8

0   0

sự phù hợp


Sự đáp ứng một yêu cầu
Nguồn: diendan.xaydungkientruc.vn