dangtan2013

Vote-up nhận được13
Vote-down nhận được10
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

13   10

yolo


khi làm điêu gì mà bạn cảm thấy tốt đẹp thì hãy yolo yoloooooooooooooooo
dangtan2013 - Ngày 20 tháng 11 năm 2013