carol

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được8
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   8

cống hiến


là sự cho đi không toan tính vụ lợi, vì mục đích to lớn, cao cả cho cộng đồng, xã hội
carol - Ngày 06 tháng 6 năm 2018