bongdem13

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được3
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   3

mạch


mạch là ống máu con người cắt trúng chết ngay lập tức
bongdem13 - Ngày 08 tháng 10 năm 2013