an le

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   2

ngang tàng


bất khuất
an le - Ngày 04 tháng 9 năm 2014