allye

Vote-up nhận được18
Vote-down nhận được9
Điểm:8 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

18 Thumbs up   9 Thumbs down

yolo


yolo.. 1 lần được sống
allye - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999