Wan shu

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

sự cố


Là sự ngừng trệ diễn ra ngoài ý muốn và bất thường
Wan shu - Ngày 04 tháng 8 năm 2016