VoMinhHieu

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được3
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   3

hưu trí


Hưu trí là một loại chế độ của Luật Bảo hiểm xã hội nhằm chỉ những đối tượng còn sống đang thụ hưởng trợ cấp hàng tháng của cơ quan bảo hiểm xã hội khi đã thõa mãn những điều kiện quy định về tuổi đời, thời gian tham gia BHXH.
VoMinhHieu - Ngày 05 tháng 8 năm 2015