Vananhchibirose

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   2

niên giám


Niên giám là sách ghi những thông tin , sự việc quan trọng của một ngành nào đó trong từng năm một
Vananhchibirose - Ngày 11 tháng 9 năm 2017

2

0   0

niên giám


Niên giám là sách ghi thông tin , sự việc quan trọng của một ngành nào đó trong từng năm một
Vananhchibirose - Ngày 11 tháng 9 năm 2017
Ý nghĩa này không được chấp thuận