Trang Huu Hanh

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   2 Thumbs down

start off


Khởi động
My teacher loves to start off the classes with quizzes. Thầy giáo của tôi thích khởi động các lớp học bằng các trò thi đố.
Trang Huu Hanh - Ngày 06 tháng 9 năm 2016