Tinh

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

chết


Chết là tất cả các bộ phận trong cơ thể ngừng hoạt động Vĩnh viễn
Tinh - Ngày 06 tháng 2 năm 2014