Thanh Vinh

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

bản vị


Vị trí trung gian cơ bản, vật ngang giá chung để đo lường. Ví dụ: Bản bị vàng; Bản bị dầu.
Thanh Vinh - Ngày 08 tháng 10 năm 2019