Thanh Huong

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được4
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7   4

thương hại


Thương: làm tổn thương. Hại: làm tổn hại
Như vậy Thương hại khác hẳn với Thương xót.

Như trong thành ngữ "Thương thiên hại lý"
Thanh Hương - Ngày 12 tháng 6 năm 2017

2

0   0

thương hại


Làm tổn thương, làm hại

Chú ý: Thương hại có nghĩa khác hẳn với thương xót


Thương thiên hại lý
Thanh Huong - Ngày 12 tháng 6 năm 2017
Ý nghĩa này không được chấp thuận