Thanh Huong

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được5
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8 Thumbs up   5 Thumbs down

thương hại


Thương: làm tổn thương. Hại: làm tổn hại
Như vậy Thương hại khác hẳn với Thương xót.

Như trong thành ngữ "Thương thiên hại lý"
Thanh Hương - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

thương hại


Làm tổn thương, làm hại

Chú ý: Thương hại có nghĩa khác hẳn với thương xót


Thương thiên hại lý
Thanh Huong - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999