SouaLor KaVa

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

chỉ đạo


Chỉ dạo là quá trình tự tổ chức ,tự kế hoạch. Người lành đạo chẳng nhờ con người nào.
SouaLor KaVa - Ngày 05 tháng 9 năm 2017