PhanDuyChinh

Vote-up nhận được9
Vote-down nhận được13
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

9   13

hoảng hốt


Lo sợ và luống cuống
PhanDuyChinh - Ngày 07 tháng 10 năm 2015