Phan Song

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được1
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   1

ave


Ave là tiếng La tinh, với nghĩa là xin chào, kính chao...
vì vậy từ Ave Maria có Nghĩa là Kính chào Đức Ma-ri-a, một người phụ nữ tuyệt trần về phẩm hạnh và dung nhan đã được tuyển chọn để sinh ra Đấng cứu Thế là Chúa Giê-su.
Phan Song - Ngày 04 tháng 4 năm 2014