PVT

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được3
Điểm:-2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   3 Thumbs down

thương mại


là tổng hợp các hiện tượng, các hoạt động và các quan hệ kinh tế; gắn và phát sinh cùng với trao đổi hàng hoá và cung ứng dịch vụ; nhằm mục tiêu lợi nhuận.
Nguồn: Bài giảng Kinh tế thương mại đại cương, trường Đại học Thương mại.
PVT - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999