Nupakachi Hic

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được0
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   0

nhật nguyệt


Theo chữ hán khi chữ Nhật và chữ Nguyệt đi với nhau sẽ tạo thành chữ Minh - ánh sáng. Nhật là mặt trời nguyệt là mawth trăng nhật nguyệt là án sáng của mặt trời và mặt trăng nhưng mặt trời mặt trăng bất tương phùng.
Nupakachi Hic - Ngày 04 tháng 6 năm 2019