Nguyen Tu

Vote-up nhận được15
Vote-down nhận được9
Điểm:7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

15   9

hư không


nếu nói Hư Không là không có thật vậy tất cả vạn vật trên thế gian này có được là từ đâu .Vì Hư Không nó là vô tướng vì nó không có hình thể cho nên mới gọi là không ,vậy nói có không khí không nếu nói không vậy mình thở bằng cái gì cho nên vì vậy kết luận rằng Hư Không thật có chứ không phải không có Hư Không có nghĩa là trùm khắp tất cả vạn vật trên thế gian này .
Nguyen Tu - Ngày 07 tháng 7 năm 2015