Nguyen Trung Tinh

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

văn học


Nguyên tắc dùng ngôn ngữ và hình tượng để biểu hiện tình cảm, tư tưởng, đời sống...
Nguyen Trung Tinh - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999