Nguyen Trung Tinh

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   1

văn học


Nguyên tắc dùng ngôn ngữ và hình tượng để biểu hiện tình cảm, tư tưởng, đời sống...
Nguyen Trung Tinh - Ngày 27 tháng 6 năm 2014