Maleficent

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được0
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5   0

sử ký


là ghi chép việc đã xảy ra thông qua sử liệu thành văn và truyền miệng để tái hiện quá khứ bằng chữ viết.
Maleficent - Ngày 30 tháng 12 năm 2014