MTBui

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được2
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   2

hư không


Rỏ rằng cái ta không nhận biết, không thấy được, không giữ được là cái "hư Không", nhưng ở tâm đạo "hư không" là cách nhìn thấy, cách đặt dể giá trị và tâm thức của một người đối với mọi chuyện, mọi vật chung quan. "Hư Không" là thứ không giá trị gì trong ý nghĩ, trong cái biết, cái định quan nơi con người.
Chốn "hư không" không phải là nơi trống rổng của vật thể mà là cái trống rổng của tâm thức không bị bối cảnh cuộc đời chi phối.
Vậy "hư không" là thế giới của ý niệm, của tư tưởng, của nhận thức. Muốn vào thế giới hư không bạn phải trở thành hư không để có thể sống trong cái hư không, cái hư không là cái có thể có được, cái không có trong thế giới hư không là ý tưởng và giá trị do ý nghĩ đưa ra để dật để trên cảnh tình của hình hài vật thể.
MTBui - Ngày 13 tháng 5 năm 2019