Lisa cute

Vote-up nhận được13
Vote-down nhận được5
Điểm:7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

13   5

canh gà thọ xương


Canh gà Thọ Xương nghĩa là canh gà vùng Thọ Xương? Sai. Canh gà Thọ Xương là gà gáy điểm canh.
( Chú ý: Đừng nhầm là canh gà vùng Thọ Xương nhé!!! ˆˆ )
Lisa cute - Ngày 25 tháng 11 năm 2013