Le Thi Ngoc Tu

Vote-up nhận được12
Vote-down nhận được7
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

12   7

kiến nghị


Đưa ra ý kiến về 1 vấn đề, công việc và đề nghị giải quyết.
Le Thi Ngoc Tu - Ngày 01 tháng 7 năm 2015