LanVu

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   1

hj và bj


"Hj" và "Bj" là các ký tự giới trẻ thường dùng trong giao tiếp bằng văn bản như tin nhắn điện thoại và mạng xã hội.
"Hj" tương tự như "Hi", nghĩa là "xin chào".
"Bj" tương tự như "Bye", nghĩa là "tạm biệt".
LanVu - Ngày 22 tháng 7 năm 2013