John

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được11
Điểm:-9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

3 Thumbs up   3 Thumbs down

chó vàng


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
John - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013   NSFW / 18+

2

0 Thumbs up   4 Thumbs down

chó vàng


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
John - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013   NSFW / 18+

3

0 Thumbs up   4 Thumbs down

chó vàng


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
John - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013   NSFW / 18+