Huynh Hai

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được1
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

quy hoạch


Quy hoạch là sắp xếp, bố trí các hoạt động căn bản cần thực hiện trên một không gian cụ thể vào một khoảng thời gian xác định nhằm đạt được các mục đích đã đề ra.
Huynh Hai - Ngày 18 tháng 10 năm 2016