Henxui

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được8
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   8

lật kèo


Còn nghĩa khác như là thay đổi ý định, chuyển hướng về vấn đề nào đó đã gần tới cái tới cái kết của vấn đề
Henxui - Ngày 07 tháng 3 năm 2022