Haliphuong

Vote-up nhận được33
Vote-down nhận được15
Điểm:17 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

33 Thumbs up   15 Thumbs down

kỹ nữ


gái lầu xanh, chỉ phục vụ những người có tiền và tầng lớp thượng lưu.
Haliphuong - Ngày 17 tháng 6 năm 2016