Duyenbaby

Vote-up nhận được9
Vote-down nhận được5
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

9 Thumbs up   5 Thumbs down

ngư nghiệp


Ngư nghiệp là 1 trong các lĩnh vực của nông nghiệp. Ngư nghiệp có chức năng đánh bắt, nuôi trồng và khai thác các thủy sản.
Duyenbaby - Ngày 09 tháng 9 năm 2016