DucPhong

Vote-up nhận được18
Vote-down nhận được18
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

18 Thumbs up   18 Thumbs down

gato


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
DucPhong - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013   NSFW / 18+