Dao

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   1

kinh bang tế thế


Kinh bang tế thế = kinh tế có nghia là có tài đưa đời sống nhân dân ấm no mà muốn ấm và no thì phải có kinh tế vững chắc.
Dao - Ngày 04 tháng 6 năm 2019