CrisDevil3

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được2
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   2

thái ấp


Phần ruộng chia cho Vua,và Vua phải nộp tô thuế cho nhà nước.
CrisDevil3 - Ngày 18 tháng 12 năm 2017