Chi Linh

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được4
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4 Thumbs up   4 Thumbs down

cuc doan


Cực đoan là muốn nói những người có tư tưởng duy ý chí, thậm chí những việc làm của mình đều cho là đúng hướng và việc nhìn nhận sự vật hiện tượng thiếu toàn diện, tiến bộ; đặc biệt chỉ theo suy nghĩ cá nhân của mình hay một nhóm ít người. Điều này sẽ cản trở sự tiến bộ của XH ngày càng phát triển và tư duy khoa học!
Chi Linh - Ngày 01 tháng 4 năm 2016