Ba Gai

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ba gai


Ba gai Bướng bỉnh láo toét hay gây chuyện gây gổ Ăn nói ba gai
Ba Gai - Ngày 11 tháng 5 năm 2016