Ayumi

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

lạc quan


Lạc quan là; tin vào bản thân của mình, bình tỉnh trước mỗi sợ hãi...
Ayumi - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

lạc quan


Lạc quan là; tin vào bản thân của mình, bình tỉnh trước mỗi sợ hãi...
Ayumi - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999