Ý nghĩa của từ ty le 1 500 là gì:
ty le 1 500 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ty le 1 500 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ty le 1 500 mình

1

1   0

ty le 1 500


Viết đầy đủ là tỷ lệ 1:500, thường được viết dưới góc trái các bản đồ hoặc mô hình chỉ tỷ lệ thực tế được thu nhỏ, mô hình hoá 500 lần.
Tỷ lệ 1:500 là tỷ lệ thể hiện độ chính xác sai lệnh tối đa 0,05m
Caominhhv - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ty le 1 500
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ufc uc trai >>