Ý nghĩa của từ twice a day là gì:
twice a day nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ twice a day Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa twice a day mình

1

4   0

twice a day


- "twice": 2 lần
Nghĩa của cụm từ: 2 lần một ngày. Cụm từ chỉ diễn biến có tính chất lặp lại trong khoảng thời gian dài. Thường được dùng trong thì hiện tại.
Ví dụ: Mẹ tôi đi chợ một lần một ngày. (My mother goes to market twice a day)
nghĩa là gì - Ngày 19 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của twice a day
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jiu shi ai ni wo ai ni >>