Ý nghĩa của từ to forward là gì:
to forward nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ to forward Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa to forward mình

1

0   0

to forward


chuyển tiếp
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của to forward
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< new message dechenite >>