Ý nghĩa của từ theo hcm chu nguoi là gì:
theo hcm chu nguoi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ theo hcm chu nguoi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa theo hcm chu nguoi mình

1

0   0

theo hcm chu nguoi


Theo hcm chu nguoi viết đủ dấu là "theo Hồ Chí Minh chữ người" chỉ tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người. Theo Hồ Chí Minh con người theo nghĩa hẹp là "gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn", nghĩa rộng là "đồng bào cả nước, là cả loài người".
kieuoanh292 - Ngày 06 tháng 8 năm 2013

2

0   0

theo hcm chu nguoi


Theo hcm chu nguoi viết đủ dấu là "theo Hồ Chí Minh chữ người" chỉ tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người. Theo Hồ Chí Minh con người theo nghĩa hẹp là "gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn", nghĩa rộng là "đồng bào cả nước, là cả loài người".
kieuoanh292 - Ngày 06 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của theo hcm chu nguoi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< in the way kich thuoc danh >>