Ý nghĩa của từ sucrier là gì:
sucrier nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sucrier Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sucrier mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sucrier


Đường, (cho) đường. | : ''Industrie '''sucrière''''' — công nghiệp đường | : ''Bettrave '''sucrière''''' — củ cải đường | Người sản xuất đường. | Bình đường, lọ đường. | Miệng; mồm. | : ''Ferm [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< tare tardivement >>