Ý nghĩa của từ subserve là gì:
subserve nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ subserve Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa subserve mình

1

0   0

subserve


Phục vụ (một mục đích... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của subserve
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< subsist subscribe >>